Regulamin strony

1. UWAGI OGÓLNE

1. Ksiegowoscruczaj.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Księgowość Ruczaj z siedzibą w Krakowie, ul. Ruczaj 60/LU1, nr NIP: 5130030835, zwana w dalszej części regulaminu „Księgowość Ruczaj”.

2. Wszystkie osoby, przystępujące do korzystania z serwisu ksiegowoscruczaj.pl przyjmują do wiadomości i akceptują warunki niniejszego regulaminu.

3. Serwis Ksiegowoscruczaj.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego sektora księgowego oraz biznesowego. Informacje i materiały w nim zawarte pochodzą w większości ze źródeł własnych. Serwis korzysta również ze źródeł zewnętrznych, w tym od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Księgowość Ruczaj i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Ksiegowoscruczaj.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

4. Księgowość Ruczaj zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Ksiegowoscruczaj.pl.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z Ksiegowoscruczaj.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Księgowość Ruczaj, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIEGOWOŚĆ RUCZAJ

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Ksiegowoscruczaj.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Księgowość Ruczaj podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu, albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

2. Księgowość Ruczaj nie jest zobowiązana do przechowywania kopii zapasowych materiałów opublikowanych w serwisie, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

3. Informacje przedstawione w Ksiegowoscruczaj.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Księgowość Ruczaj dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. Księgowość Ruczaj zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie Ksiegowoscruczaj.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Księgowość Ruczaj.

4. Wszelkie informacje publikowane przez Księgowość Ruczaj nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowej, prawnej, finansowej, ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranych umów, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.

5. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

6. Informacje udzielane w ramach strony Ksiegowoscruczaj.pl pod nazwą „Aktualności” zawierają przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.

7. Informacje, porady, odpowiedzi ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Ksiegowoscruczaj.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

8. Księgowość Ruczaj dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej Ksiegowoscruczaj.pl. Księgowość Ruczaj zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności, za które Ksiegowoscruczaj.pl nie ponosi odpowiedzialności.

9. Księgowość Ruczaj nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Ksiegowoscruczaj.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

10. Niniejsza strona internetowa Ksiegowoscruczaj.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

4 ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE

1. Księgowość Ruczaj dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Ksiegowoscruczaj.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Księgowość Ruczaj nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Ksiegowoscruczaj.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.

2. Księgowość Ruczaj dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Księgowość Ruczaj nie gwarantuje prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń w przesyłaniu informacji będących następstwem okoliczności, za które Księgowość Ruczaj nie ponosi odpowiedzialności.

3. Księgowość Ruczaj nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

5 PRAWA AUTORSKIE

1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Ksiegowoscruczaj.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2. Zawartość serwisu Ksiegowoscruczaj.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Księgowość Ruczaj i w ramach przeznaczenia określonego przez Księgowość Ruczaj. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Księgowość Ruczaj pod adresem biuro@ksiegowoscruczaj.pl.

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Ksiegowoscruczaj.pl w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Ksiegowoscruczaj.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Księgowości Ruczaj na zasadach ogólnych.

6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Księgowość Ruczaj przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług księgowych oraz usług wspierających prowadzenie i rozwój biznesu.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Księgowość Ruczaj z siedzibą w Krakowie, ul. Ruczaj 60/LU1, nr NIP: 5130030835.

3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Księgowość Ruczaj działalności w zakresie prowadzenia usług księgowych oraz w celu marketingu usług własnych Księgowość Ruczaj, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Księgowość Ruczaj usług księgowych oraz wsparcia w zakresie prowadzenia i rozwoju firmy.

4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.

5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

6. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Księgowość Ruczaj usług księgowych, z usług biznesowych lub w celu marketingowym, lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:

  • telefoniczny pod numerem +48 510 718 020,
  • w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@ksiegowoscruczaj.pl,
  • kontakt w biurze Księgowość Ruczaj,
  • w formie pisemnej na adres siedziby Księgowość Ruczaj, ul. Ruczaj 60/LU1, 30-408 Kraków.

7. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej Ksiegowoscruczaj.pl.

7 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Księgowość Ruczaj usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Księgowość Ruczaj identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Księgowość Ruczaj, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Księgowość Ruczaj.

3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Księgowość Ruczaj za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej Ksiegowoscruczaj.pl. Księgowość Ruczaj rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji Księgowość Ruczaj wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

2. Księgowość Ruczaj zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Ksiegowoscruczaj.pl od momentu jego zmiany. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą.