WPADNIJ DO NAS Z PIT-EM

Prowadzisz działalność lub jesteś osobą fizyczną? Wpadnij do nas z PIT-em!

Kim jest Podatnik?

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym małoletnie dzieci.

Dochody dzieci

Dochody małoletnich dzieci z ich własnej pracy, stypendiów, rozliczane są na imię małoletniego dziecka. Pozostałe dochody małoletniego dziecka, np. z najmu jego nieruchomości, dolicza się do dochodów rodziców.

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku lub dochodów, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Dochodem ze źródła przychodów jest – jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej – nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Na osobach, które mieszkają w Polsce, spoczywa nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te płacą podatki od całości uzyskanych dochodów (przychodów) – bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Uznaje się, że są to osoby, które:

  1. posiadają w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Pozostałe osoby, które nie spełniają ww. warunków, płacą podatki tylko od dochodów (przychodów) osiąganych w Polsce – czyli obejmuje je ograniczony obowiązek podatkowy.

 

Skala podatkowa: jak opodatkowuje się dochody?

Podstawową formą opodatkowania dochodów jest opodatkowanie według skali podatkowej. Obecnie obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%, progiem dochodu 85 528 zł oraz degresywną kwotą zmniejszającą podatek.

Przy spełnieniu określonych warunków podatek może być obliczany przy zastosowaniu jednej 19% stawki, od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika).

Określone dochody opodatkowane są wyłącznie według 19% stawki podatku, tj.:

  • z niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (na przykład, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych),
  • z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych.

Jeśli masz więcej pytań na temat ulgi na start, skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym Księgowość Ruczaj.